Privacybeleid

Onze gegevens

TDMA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming. Deze kennisgeving biedt u de nodige informatie over uw rechten en onze plichten en legt uit hoe, waarom en wanneer we uw persoonsgegevens verwerken.

TDMA is een sectorgroep van Cefic (de Europese raad van de chemische industrie), gevestigd te E. Van Nieuwenhuyselaan 4, B – 1160 Brussel (België), en wij zijn in Brussel geregistreerd met ondernemingsnummer 0412849915. Onze aangestelde functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) kan worden bereikt op het e-mailadres privacy@cefic.be.

TDMA verwerkt uw persoonsgegevens (e-mailadres) om aan onze wettelijke, statutaire en contractuele verplichtingen te voldoen en om u informatie te kunnen bezorgen. Wij zullen nooit onnodige persoonsgegevens van u verzamelen en wij verwerken uw gegevens op geen enkele andere manier dan beschreven in deze kennisgeving.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

TDMA neemt uw privacy uiterst serieus. Wij zullen uw gegevens nooit openbaar maken, delen of verkopen zonder uw toestemming, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als nodig is en uitsluitend voor de in deze kennisgeving beschreven doeleinden. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om u aanbiedingen en marketingmateriaal te bezorgen, staat het u vrij om deze toestemming op elk gewenst moment weer in te trekken. Het doel en de reden voor het verwerken van uw persoonsgegevens worden hieronder nader beschreven:

  • Wij sturen u af en toe informatie waarvan wij denken dat die u zou kunnen interesseren. Deze informatie is niet-opdringerig van aard en wordt verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen.

Uw rechten

U hebt het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die TDMA over u verwerkt en om informatie te vragen over: –

  • Welke persoonsgegevens wij over u in ons bezit hebben
  • Het doel van de verwerking
  • Om welke categorieën persoonsgegevens het gaat
  • De ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn/worden bezorgd
  • Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren
  • Informatie over de bron (als wij uw gegevens niet rechtstreeks zelf verzameld hebben)

Als u van mening bent dat de gegevens die wij over u in ons bezit hebben niet volledig of niet correct zijn, dan hebt u het recht om ons te vragen deze gegevens te corrigeren en/of aan te vullen, en wij zullen proberen deze correctie zo snel mogelijk door te voeren, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen, in welk geval wij u daarvan op de hoogte brengen.

Verder hebt u het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen of de verwerking ervan beperken (indien van toepassing) in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving, alsmede om bezwaar te maken tegen direct marketing van ons, om gegevens over te dragen en om op de hoogte gebracht te worden van elke geautomatiseerde besluitvorming die wij mogelijk toepassen.

Als wij een verzoek van u ontvangen met betrekking tot bovengenoemde rechten, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij actie ondernemen. Op deze manier houden wij uw gegevens veilig.

Delen en openbaar maken van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen of openbaar maken zonder uw toestemming, behalve voor de in deze kennisgeving omschreven doeleinden of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om de onderstaande diensten en bedrijfsmatige functies aan te bieden. Alle verwerkers die namens ons handelen, verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met instructies van ons en voldoen volledig aan deze privacykennisgeving, de gegevensbeschermingswetten en alle overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Fleishman-Hillard

Dit bedrijf treedt op als onze gegevensverwerker. Zij kunnen u in de toekomst e-mails sturen op uw e-mailadres om informatie van TDMA te delen.

Overdracht buiten de EU

TDMA gebruikt producten of diensten (of delen daarvan) die mogelijk worden aangeboden/bewaard in de VS. Dit betekent dat wij de gegevens die u via de website indient kunnen doorsturen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) voor websitehosting, e-mailservers, marketingdatabases etc.

Dit betekent dat, wanneer u onze website gebruikt of ons een e-mailadres bezorgt, uw persoonsgegevens mogelijk worden opgeslagen op servers in landen die niet tot de EU behoren. In voorkomend geval nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende aanbieders uw gegevens op afdoende wijze beschermen en zich houden aan strenge overeenkomsten en maatregelen die de EU heeft vastgelegd om uw gegevens te beschermen en te voldoen aan de geldende gegevensbeschermingswetten.

Gevolgen wanneer u ons geen gegevens bezorgt

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan TDMA. Deze gegevens hebben wij echter wel nodig om u in de toekomst informatie te bezorgen. Zonder deze gegevens zullen wij u deze diensten niet meer kunnen bieden, deels of volledig.

Gerechtvaardigde belangen

Zoals beschreven in het gedeelte ‘Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken’ van deze kennisgeving, verwerken wij uw persoonsgegevens met ‘gerechtvaardigde belangen’ als rechtsgrond. In voorkomend geval hebben wij een grondige evaluatie van die belangen (Legitimate Interests’ Assessment (LIA)) gehouden om uw belangen en het risico voor u af te zetten tegen onze eigen belangen, en om ervoor te zorgen dat deze evenredig en gepast zijn.

Wij gebruiken gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond voor de verwerking van e-mail en hebben vastgesteld dat onze belangen bestaan uit het verder aan u bezorgen van e-mailberichten met informatie over TDMA of TD.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

TDMA bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend zolang als nodig is en wij hebben een streng controle- en bewaarbeleid om aan deze verplichtingen te voldoen. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor e-mailmarketing, zullen wij deze gegevens bewaren tot tegenbericht van u en/of tot u uw toestemming intrekt.

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

TDMA zal u af en toe per e-mail informatie toesturen waarvan wij hebben bepaald dat deze van belang is voor u. Deze informatie is relevant voor u als klant en is niet-opdringerig van aard. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden of om uw toestemming in te trekken.

Contact

TDMA verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacykennisgeving en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Als u echter een klacht wilt indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) van de European Chemical Industry Council (CEFIC)

E. Van Nieuwenhuyselaan 4

B – 1160 Brussel

België

privacy@cefic.be

Data Protection Officer

Europese Commissie

1049 Brussel

België